Direction

Haeundae Grand Hotel

Haeundae-Beach Road 217, Haeundae-gu, Busan

+82-51-740-0114